شرکت‌های باربری

شرکت‌های باربری

شرکت‌های باربری با عضویت در سامانه و پس از تاییدشان، می‌توانند از کلیه درخواست‌های حمل بار ثبت شده در سامانه مطلع شوند. با توجه به نوع درخواست و زمینه فعالیت خود، پیشنهاد حمل بار و قیمت پیشنهادی خود را به صاحبان بار ارائه دهند.